2021 ලෝක සාගර දින සමුළුව හට Plasticcycle Pearl Protectors සමඟ එක්වෙයි