විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලයේ ප්ලාස්ටික් සයිකල් දැනුවත් කිරීමේ සැසිය