මහරගම පොලිමත් විද්‍යාලයේ දී ප්ලාස්ටික් සයිකල් දැනුවත් කිරීමේ සැසිය