සිනමන් ග්‍ග්රැන්ඩි හි ප්ලාස්ටික් සයිකල් දැනුවත් කිරීමේ සැසිය