මහරගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී ප්ලාස්ටික් සයිකල් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ සැසිය