කොළඹ 02 පාසල්වල Plasticcycle හරිත රිබන් ව්‍යාපාරය දියත් කෙරේ