එලිෆන්ට් හවුස් සහ Zerotrash, Platiccycle සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් ප්ලාස්ටික් එක්රැස් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් අරඹයි.