ජෝන් කීල්ස් වැඩසටහන – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල ‘ප්ලාස්ටික් චක්‍රය’ ව්‍යාප්ත කිරීම