ප්ලාස්ටික් සයිකල් එලිෆන්ට් හවුස් (සිලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් පීඑල්සී) සමඟින් එක්ව සිය​ ජාලය පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගය දක්වා පුළුල් කරයි.