ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ Plasticcycle වෙතින් ලෝක පරිසර දිනය වෙනුවෙන් පශ්චාත් COVID-19 යුගයේ ජෛව විවිධත්ව ආරක්ෂණ ප්‍රවණතා පිළිබඳ වෙබ් සම්මන්ත්‍රණයක්