ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ Plasticcycle වෙතින් ‘Bin-novate’ නමින් විශේෂ තරගයක්