ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ස් සහ හේමාස් කන්සියුමර් එක්වී ප්ලාස්ටික් නිසා සිදුවන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමේ මෙහෙවරක