එලිෆන්ට් හවුස් සමාගම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා Zerotrash සහ Plasticcycle සමග එක්වෙයි