වැඩි ඝනත්ව පොලිඑතලීන් (HDPE) වලින් නිපදවන ෂොපින් බෑග් හා ග්‍රොසරි බෑග් නිෂ්පාදනය, වෙළඳාම හා භාවිතය තහනම් කිරීමේ නියෝග. අංක 2034/35