ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය හා අවශේෂ විවෘත දහනය තහනම් කිරීමේ නියෝග. අංක 2034/36