උත්සව සැරසිලි සඳහා පොලිතින් ආශ්‍රීත ද්‍රව්‍ය භාවිතය තහනම් කිරීමේ නියෝග- අංක 2034/37