Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

ஜோன் கீல்ஸ் குழுமத்தின் ‘பிளபஸ்டிக் சக்கரம்’ இலங்கை கடற்படையூடன் இணைகின்றது.