Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

பிளாஸ்டிசைக்கிள் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை ‘சுற்றுச்சூழலில் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டின் தாக்கம் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகள்’ என்ற வெபினாருடன் நினைவுகூருகிறது.