Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

ஹிக்கடுவை பவளப் பாறைகளை பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்களை ஹிக்கா ட்ரான்ஸ் பை சினமன்இ பிளாஸ்டிசைக்கிள் மற்றும் கடல் சுற்றுச்சு+ழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை (ஆநுPயூ) அறிமுகப்படுத்துகின்றன.