Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

யானை வீடு மற்றும் ஜீரோட்ராஷ் ஆகியவை பிளாஸ்டிசைக்கிளுடன் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் சேகரிப்பு மையத்தைத் தொடங்குகிறது