Plasticcycle Sri Lanka
Plasticcycle Sri Lanka

பிளாஸ்டிக்சைக்கிள் 2021 உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு பற்றி பல பங்குதாரர்களுடனான வெபினர் மூலமாக கலந்தாலோசிப்பதன் ஊடாக நினைவுகூர்கிறது