ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ “ප්ලාස්ටික් සයිකල්” වැඩසටහන ශ්‍රි ලංකා නාවිත හමුදාව සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරයි.