ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ කාර්ය මණ්ඩලය Plasticcycle ප්‍රතිඥාව ලබා ගනී