පොලිතින් හෝ යම් පොලිතින් නිෂ්පාදනයක් මයික්‍රෝන 20 හෝ ඊට අඩු ඝනකමින් නිෂ්පාදනය තහනම් කිරීමේ නියෝගය අංක No 2034/33