පොලිතින් ආහාර දවටන (ලන්ච් ෂීට්) නිෂ්පාදනය භාවිතය හා වෙළඳාම තහනම් කිරීමේ නියෝගය අංක 2034/34