ප්‍රසාරිත පොලිස්ටයරීන්, කෑම පෙට්ටි නිෂ්පාදනය වෙළඳාම හා භාවිතය තහනම් කිරීමේ නියෝග අංක 2034/38